Skip to content

Jednoduchý návod na účtovanie založenia s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je jedným z najdôležitejších krokov pre začínajúcich podnikateľov. Tento proces môže byť na prvý pohľad komplikovaný, ale so správnymi informáciami a postupmi sa dá zvládnuť jednoducho a bez zbytočných starostí. V tomto článku vám priblížime, ako účtovať založenie s.r.o., aby ste mali všetko v poriadku a mohli sa naplno venovať svojmu podnikaniu. Prvým krokom je príprava potrebných dokumentov. Ide o spoločenskú zmluvu, zakladateľskú listinu a potvrdenie o splatení základného imania. Tieto dokumenty musia byť overené notárom, čo predstavuje prvý náklad spojený so založením spoločnosti. V účtovníctve sa tento náklad zaznamená ako výdavok súvisiaci so založením spoločnosti.

učtivanie sro

Následne je potrebné otvoriť podnikateľský účet v banke, na ktorý bude prevedené základné imanie. Tento vklad je tiež potrebné zaúčtovať, a to ako zvýšenie základného imania na strane aktív a súčasne ako vklad spoločníkov na strane pasív. Ďalším krokom je podanie žiadosti o zápis do obchodného registra. Poplatok za tento úkon sa rovnako zaznamenáva ako výdavok spojený so založením spoločnosti. Po úspešnom zápise dostanete potvrdenie, ktoré je potrebné archivovať pre potreby účtovníctva. Pri zakladaní s.r.o. nezabudnite ani na ďalšie poplatky a náklady, ako sú právne služby alebo služby daňového poradcu.

sro učtovnička

Všetky tieto náklady je potrebné správne zaúčtovať, aby ste mali prehľad o tom, koľko vás založenie spoločnosti stálo. V účtovníctve ich zaznamenávame ako náklady budúcich období, ktoré sa postupne preúčtujú do nákladov bežného obdobia. Dôležitou súčasťou procesu je aj registrácia na daňovom úrade a získanie IČ DPH, ak plánujete byť platcom DPH. Tento krok je potrebné vykonať v zákonnej lehote po zápise do obchodného registra a súvisiace náklady zaznamenať do účtovníctva. Celý proces účtovania založenia s.r.o. sa môže zdať zložitý, ale s dôkladnou prípravou a správnym vedením účtovníctva sa dá zvládnuť bez problémov.

Published inPodnikanie