Obchodné podmienky

Na prepravu tovarov využívame služby Slovenskej pošty, ktorá má pobočku aj u nás v Zaježovej, v mieste sídla e-shop záleží.sk. Znižujeme tým zbytočné jazdy kuriérov súkromných spoločností do odľahlejších oblastí. Cena poštovného a baleného je 2,9€, pri objednávke nad 59€ zdarma.

Tovar posielame zabalený v krabici vyrobenej z recyklovaného papiera. Taktiež využívame ekologickú papierovú pásku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
INTERNETOVÉHO OBCHODU zalezi.sk

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webových stránok dostupných na internetovej adrese zalezi.sk (ďalej len „Internetový obchod“).

1.2. Kúpna zmluva je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ako sú identifikovaní v tomto bode Obchodných podmienok nižšie, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na webových stránkach Internetového obchodu uzavretá podľa týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“). Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Prípadné ďalšie písomné dojednania odchýlne od týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Doplnková kúpna zmluva“) majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok. Tieto Obchodné podmienky a Kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.3. Predávajúci a prevádzkovateľ webových stránok a Internetového obchodu zalezi.sk je: Čarovar s.r.o., Zaježová Polomy 20, 962 63 Pliešovce, IČO: 44 627 963 , DIČ: 2022787525, IČ DPH: SK2022787525, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 16098/S (ďalej len „Predávajúci“).

1.4. Kontaktné údaje Predávajúceho sú: Čarovar s.r.o., Zaježová Polomy 20, 962 63 Pliešovce, telefónne číslo: +421 917 056 308, emailová adresa: zalezi@zivica.sk. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, emailová adresa: bb@soi.sk.

1.5. Kupujúcim môže byť fyzická osoba a ak nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, ide o spotrebiteľa (ďalej len „Spotrebiteľ“) alebo podnikateľ, či už ako fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „Kupujúci – podnikateľ“) (ďalej spoločne označovaní ako „Kupujúci“). Kupujúcim je každá osoba, Spotrebiteľ alebo Kupujúci – podnikateľ, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár s povinnosťou platby (ďalej len „Objednávka“) prostredníctvom webovej stránky Internetového obchodu a obdržala emailové potvrdenie o prijatí objednávky.

1.6. Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom neupravené týmito Obchodnými podmienkami, Kúpnou zmluvou, Doplnkovou kúpnou zmluvou (ak uzatvorená) sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalšími zákonmi týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa, najmä zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.7. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim – podnikateľom neupravené týmito Obchodnými podmienkami, Kúpnou zmluvou, Doplnkovou kúpnou zmluvou (ak uzatvorená) sa riadia ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka.

2. Informácie o tovare a cenách

2.1. Informácie o tovare sú uvádzané spolu s jednotlivými tovarmi na webových stránkach Internetového obchodu. Pri niektorých tovaroch sa môže na obale uvádzať dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti). Na obale sa môžu tiež uvádzať ďalšie informácie v rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi, ako sú napríklad bezpečnostné upozornenia, návod na použitie a podobne, ktorým je potrebné venovať pozornosť.

2.2. Cena tovaru je uvádzaná na webových stránkach Internetového obchodu ako konečná cena, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú sa zobrazuje v Internetovom obchode.

2.3. Zobrazená cena tovaru nezahŕňa cenu za prepravu tovaru a/alebo služby spojené s balením a dodaním tovaru (ďalej len „cena za prepravu tovaru“). Cena za prepravu tovaru sa zobrazí Kupujúcemu pri zadávaní Objednávky ešte pred jej odoslaním.
2.4. Kupujúci je informovaný o cenách za prepravu tovaru prostredníctvom webových stránok Internetového obchodu pri zadaní Objednávky prostredníctvom objednávkového formulára. Informácia o cenách za prepravu tovaru platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej a Českej republiky.
2.5. Kupujúci znáša náklady vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie Kupujúceho, náklady na telefónne hovory). Uzatvorenie zmluvy si nevyžaduje využitie služieb diaľkovej komunikácie, ktorých náklady by boli odlišné od základnej sadzby poskytovateľov týchto služieb (operátorov).
2.6. Zľavy bude Predávajúci uvádzať na webových stránkach Internetového obchodu, pričom rôzne typy zliav nie je možné kombinovať, za predpokladu, že sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

3. Objednávka tovaru

3.1. Kupujúci môže realizovať Objednávku vyplnením objednávkového formulára. Objednávka obsahuje informácie o Kupujúcom, o objednanom tovare (prípadne množstve, veľkosti), údaj o cene tovaru, údaj o cene za prepravu tovaru, údaje o spôsobe platbe.

3.2. Pri zadávaní Objednávky si Kupujúci určí tovar, počet kusov tovaru, uvedie identifikačné a kontaktné údaje potrebné na fakturáciu a dodanie tovaru. Spôsob platby je vopred určený na platbu cez platobnú bránu, na ktorú bude Kupujúci presmerovaný. Tovar sa dodáva prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, Slovenskej pošty. Určený spôsob úhrady a dodania platí vždy, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci osobitne nedohodnú inak, a to formou Doplnkovej kúpnej zmluvy. Do odoslania Objednávky tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“ môže Kupujúci obsah Objednávky a údaje uvedené v objednávkovom formulári upravovať.

3.3. Kupujúci sa pred odoslaním Objednávky musí vždy oboznámiť s týmito Obchodnými podmienkami a Pravidlami ochrany údajov a potvrdiť túto skutočnosť Predávajúcemu. Po zaslaní Objednávky tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“ je Kupujúci povinný zaplatiť cenu tovaru. Toto sa aplikuje bez toho, aby boli dotknuté práva Spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8 týchto Obchodných podmienok.

3.4. Objednávka Kupujúceho je návrhom Kúpnej zmluvy. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká akceptáciou návrhu Kúpnej zmluvy Predávajúcim, a to doručením potvrdenia o objednávke, ktoré Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim v Objednávke. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti a je uzatvorená Kúpna zmluva. Do prijatia Objednávky Kupujúcim Kúpna zmluva nevznikla.

3.5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v Kúpnej zmluve nemôže Predávajúci splniť, oznámi to bezodkladne po doručení Objednávky na emailovú adresu Kupujúceho, napr. ak sa zistí, že tovar nie je dostupný v požadovanom množstve alebo veľkosti alebo nie je dostupný vôbec. V prípade nemožnosti plnenia zo strany Predávajúceho Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim zaniká z dôvodu nemožnosti plnenia, ako predpokladá bod 9 týchto Obchodných podmienok a Predávajúci vráti Kupujúcemu poskytnuté plnenia (Kúpnu cenu). Vrátením Kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim zaniká. Predávajúci môže k informácii o nemožnosti plnenia pripojiť ponuku, ktorá sa bude považovať za nový návrh Kúpnej zmluvy. Nová Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením Kupujúceho o prijatí pozmenenej ponuky Predávajúceho na emailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.4 týchto Obchodných podmienok.

3.6. Dodatočná zmena Objednávky Kupujúcim, ktorú Predávajúci potvrdil v zmysle bodu 3.4 týchto Obchodných podmienok, sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy Predávajúcemu zo strany Kupujúceho. Tento návrh môže Predávajúci odmietnuť. Ak Predávajúci návrh (zmenu Objednávky) potvrdí, uzatvára sa nová Kúpna zmluva a skoršia Kúpna zmluva uzatvorená prijatím pôvodnej Objednávky zaniká.

4. Kúpna cena a úhrada

4.1. Cena tovaru a cena za prepravu tovaru (ďalej len „Kúpna cena“) je uvedená v Objednávke. Kúpna cena je cena dohodnutá vo výške platnej v okamihu doručenia Objednávky Predávajúcemu.

4.2. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie Kúpnej ceny v celej výške ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

4.3. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány stripe.com s využitím platobných kariet Visa, Maestro, MasterCard. Na platobnú bránu, kde v chránenom prostredí zadáva Kupujúci údaje o platobnej karte, je Kupujúci presmerovaný po zadaní Objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.

4.4. Základným platidlom je mena euro.

4.5. Záväzok Kupujúceho uhradiť Kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

4.6. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad (faktúru) prostredníctvom aplikácie idoklad v súlade s príslušnými právnymi predpismi, zašle ju Kupujúcemu na emailovú adresu zadanú v Objednávku.

5. Dodanie tovaru

5.1. Tovar je Kupujúcemu dodaný na adresu určenú Kupujúcim v Objednávke.

5.2. V Objednávke je Kupujúci povinný uvádzať aktuálne, správne a pravdivé údaje. Takto zadané údaje bude Predávajúci považovať za správne a na ich základe vybaví Objednávku a dodá tovar. Dodanie tovaru na údaje uvedené v Objednávke nemožno považovať za porušenie Kúpnej zmluvy Predávajúcim v prípade, ak by bola v takto zadaných údajoch chyba. Uvedením údajov kontaktnej osoby v Objednávke Kupujúceho – podnikateľa sa predpokladá, že ide o osobu splnomocnenú na prevzatie objednaného tovaru.

5.3. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb/prepravcu, Slovenskej pošty, po úhrade Kúpnej ceny v zmysle bodu 4.5 týchto Obchodných podmienok. Tovar sa zvyčajne zasiela 2. triedou s možnosťou sledovania zásielky. Predávajúci si splní svoje záväzky voči Kupujúcemu-podnikateľovi odovzdaním tovaru na prepravu a týmto okamihom sa považuje Tovar za odovzdaný Kupujúcemu-podnikateľovi. V prípade Spotrebiteľa bude tovar dodaný najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy (od potvrdenia prijatia Objednávky) v zmysle bodu 3.4 týchto Obchodných podmienok, prípadne neskôr, a to v dodatočnej lehote poskytnutej Kupujúcim. Ak Predávajúci nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Spotrebiteľom, Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť.

5.4. Výnimočne, po individuálnej dohode s Kupujúcim, môže byť tovar dodaný inak. V prípade, ak je spôsob prepravy dohodnutý na základe zvláštnych požiadaviek Kupujúceho, je Kupujúci povinný znášať dodatočné náklady spojené s ním požadovaným spôsobom prepravy.

5.5. V prípade neprevzatia tovaru môže byť od Kupujúceho vymáhaná náhrada škody spôsobená Predávajúcemu, ak k nej dôjde porušením povinnosti Kupujúceho tovar prevziať. Predávajúci môže tiež žiadať úhradu ceny za prepravu tovaru za opakované zaslanie tovaru Kupujúcemu v prípade neprevzatia tovaru v časovej lehote určenej poskytovateľom poštových služieb/alebo iným prepravcom a po jeho vrátení tovaru Predávajúcemu, ak si takéto zaslanie Kupujúci vyžiada. Od Kupujúceho sa môže výnimočne požadovať poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru, ak by tovar pri nedoručení nebol prepravcom/poskytovateľom poštových služieb vrátený, ale uskladnený. V prípade Kupujúceho – podnikateľa je táto zmluvná pokuta určená vo výške Kúpnej ceny. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený Kúpnou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim zaniká.

5.6. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať obal tovaru a tovar a v prípade akýchkoľvek vád/porušenia obsahu v dôsledku prepravy toto bezodkladne oznámiť prepravcovi prípadne Predávajúcemu na emailovú adresu Predávajúceho alebo telefonicky, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní tovaru, aby mohli byť služby prepravcu včas reklamované. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste prepravcovi potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a tovar bol dodaný kompletne v zmysle Objednávky.

5.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením Kúpnej ceny, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s Kúpnou zmluvou tak neurobil.

6. Reklamácia tovaru spotrebiteľom

6.1. Na tovar dodaný Spotrebiteľovi sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Spotrebiteľom. V prípade použitého tovaru je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo pripojenom návode k nej vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

6.2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.3. Práva zo zodpovednosti za vady veci si Spotrebiteľ nemôže uplatniť, ak Spotrebiteľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo ak Spotrebiteľ vadu sám spôsobil v dôsledku neodborného používania alebo chybnou manipuláciou alebo ak bola vada spôsobená použitím alebo opotrebením. Na vady tohto pôvodu sa v zmysle platných predpisov poskytnutá záruka nevzťahuje.

6.4. Reklamáciu uplatňuje Spotrebiteľ u Predávajúceho, a to emailom na adrese: zalezi@zivica.sk.

6.5. V prípade reklamácie je Spotrebiteľ povinný zaslať tovar na adresu Predávajúceho. Zásielka reklamovaného tovaru musí byť kompletná, t. j. musí byť zaslaný späť reklamovaný tovar vrátane príslušenstva tovaru. Tovar musí byť na prepravu riadne zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Po obdržaní tovaru Predávajúcim, Predávajúci zašle Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie a informácie k spôsobu vybavenia reklamácie v rámci zákonných lehôt. Lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od prevzatia predmetu reklamácie – tovaru.

6.6. Spôsob vybavenia reklamácie. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo na opravu, a teda, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená Predávajúcim. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo súčasti veci, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, ale nebráni užívaniu, môže Spotrebiteľ žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.7. Predávajúci je povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach a určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď po uplatnení reklamácie. V zložitých prípadoch je to najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, t. j. od prevzatia tovaru na reklamáciu. V odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, sa určí spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa prevzatia tovaru na reklamáciu. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.9. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Spotrebiteľa e-mailom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie/prevzatia tovaru na reklamáciu. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania
• odovzdaním opraveného tovaru,
• výmenou tovaru,
• vrátením Kúpnej ceny,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
• písomná výzva na prevzatie reklamovaného tovaru, alebo
• odôvodnené zamietnutie reklamácie.

6.10. Pri vybavení reklamácie Spotrebiteľa opravou veci sa doba odo dňa uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Spotrebiteľ po skončení opravy povinný vec prevziať, do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne na nový tovar plynúť (nová) záručná doba odo dňa prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru veci Kupujúceho – podnikateľa

7.1. Kupujúci – podnikateľ si môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady veci v súlade s podmienkami upravenými Obchodným zákonníkom.

7.2. Práva z vadného plnenia uplatňuje Kupujúci – podnikateľ u Predávajúceho, a to emailom na adrese: zalezi@zivica.sk a následne si dohodnú ďalší postup.

8. Odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom

8.1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel Kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu, má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní:
• odo dňa prevzatia tovaru,
• odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
• odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

8.2. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Spotrebiteľ odoslať oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy s uvedením identifikačných údajov Kupujúceho, čísla a dátumu Objednávky a čísla účtu pre vrátenie Kúpnej ceny poštou na adresu sídla Predávajúceho alebo emailom na zalezi@zivica.sk, a to do 14 dní v zmysle bodu 8.1. týchto Obchodných podmienok. Spotrebiteľ môže na oznámenie o odstúpení od zmluvy využiť vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ako je upravený v bode 8.4. týchto Obchodných podmienok. Ak Spotrebiteľ využije možnosť zaslania oznámenia o odstúpení od zmluvy emailom, prijatie oznámenia Predávajúci potvrdí emailom.

8.3. Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa,
• tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
• tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
• poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, alebo
• v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

8.4. Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy
Tento formulár vyplňte a pošlite v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, a to na adresu: Čarovar s.r.o., Zaježová Polomy 20, 962 63 Pliešovce alebo emailom na emailovú adresu: zalezi@zivica.sk.

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:
Číslo objednávky: [prosíme vyplniť]
Dátum objednávky: [prosíme vyplniť]
Meno spotrebiteľa (kupujúceho – fyzickej osoby): [prosíme vyplniť]
Adresa spotrebiteľa (kupujúceho – fyzickej osoby): [prosíme vyplniť]
Číslo účtu pre vrátenie peňazí: [prosíme vyplniť]

Dátum:

________________________________
Podpis (ak sa tento formulár podáva na papieri a zasiela poštou)

8.5. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci vráti do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu, a to rovnakým spôsobom, ako ich prijal, pokiaľ sa so Spotrebiteľom nedohodnú inak.

8.6. Platba bude vrátená Predávajúcim po doručení vráteného tovaru alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť Predávajúcemu Spotrebiteľom podľa toho, čo nastane skôr.

8.7. Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný Predávajúcemu vrátiť tovar do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu.

8.8. Kupujúci – podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov podľa vyššie uvedených bodov 8.1. až 8.7. týchto Obchodných podmienok, pokiaľ zákon, Kúpna zmluva, Doplnková kúpna zmluva alebo platné Obchodné podmienky neustanovujú inak.
8.9. Kupujúci – podnikateľ môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. Ukončenie zmluvy

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu
• vypredania zásob,
• nedostupnosti tovaru (množstva, veľkosti), alebo
• ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo
• z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode.
9.2. Predávajúci je povinný o odstúpení od Kúpnej zmluvy podľa bodu 9. 1. týchto Obchodných podmienok okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu Kúpnu cenu. Predávajúci Kúpnu cenu vráti Kupujúcemu v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet Kupujúceho, ak sa nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak si Kupujúci neprevzal tovar v lehote určenej prepravcom, najneskôr do 14 dní odo dňa neprevzatia tovaru (1. dňa uschovania tovaru).

10. Ďalšie dojednania

10.1. Doručovanie. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje Predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v bode 1 týchto Obchodných podmienok, Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v Objednávke.
10.2. Autorské práva. Kupujúci berie na vedomie, že obsah webových stránok Internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) môže byť chránený autorským právom a zaväzuje sa, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla porušiť práva autora resp. práva z licencií na jeho používanie alebo iné práva tretích strán.

10.3. Ochrana osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje, vrátane osobných údajov Kupujúceho, v súlade s podmienkami spracúvania upravenými v Pravidlách ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.4. Alternatívne riešenie sporov a práva Spotrebiteľa. Ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Orgán dohľadu – Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, emailová adresa: ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu môže Spotrebiteľ využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke Európskej komisie TU.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

Nákupný košík