Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov
internetového obchodu zalezi.sk

Vážime si vašu zákaznícku priazeň a dôveru. Súčasťou našich činností je aj spracúvanie vašich osobných údajov, o ktoré sa staráme tak, aby sme zaistili ich bezpečnosť a zákonnosť ich spracúvania a tak chránili vaše súkromie. Na tento účel slúžia aj tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“), ktorými sa riadime spolu s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prosíme venujte pozornosť nižšie uvedeným informáciám o spracúvaní osobných údajov a v prípade potreby/otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese: zalezi@zivica.sk.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov je:

Čarovar s.r.o., Zaježová Polomy 20, 962 63 Pliešovce, IČO: 44 627 963 , DIČ: 2022787525, IČ DPH: SK2022787525, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 16098/S (ďalej len „ČAROVAR“, „my“, alebo „Prevádzkovateľ“).

2. Účely spracúvania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli:
(a) uzatvoriť s vami kúpnu zmluvu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu zalezi.sk (ďalej len „Internetový obchod“), a teda najmä spracovať vašu objednávku, prijať platbu a dodať objednaný tovar,
(b) plniť naše zákonné povinnosti pri reklamácii tovaru,
(c) plniť naše zákonné povinnosti v zmysle právnych predpisov, najmä v oblasti daní a účtovníctva,
(d) chrániť a sledovať naše oprávnené záujmy, ako
• preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov a/alebo naša právna ochrana,
• zdieľanie so spriaznenými organizáciami, partnermi a niektorými dodávateľmi, a
• niektoré marketingové aktivity, tam, kde to umožňujú právne predpisy,
(e) zasielať newsletter o našich aktivitách,
(f) zlepšovať užívateľské prostredie webových stránok a zabezpečovať meranie návštevnosti webových stránok Internetového obchodu.

3. Právne základy (dôvody), ktoré nás oprávňujú spracúvať vaše osobné údaje

Osobné údaje získavame na účely uvedené v bode 2. takmer výlučne priamo od vás, návštevníkov, zákazníkov resp. kupujúcich v zmysle Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu zalezi.sk (ďalej ako „Kupujúci“), na základe jedného z právnych základov, ktorými sú:
(a) plnenie zmluvy, ktorej stranou je Kupujúci ako dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR v súvislosti s účelom podľa bodu 2. a) týchto Pravidiel,
(b) plnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR v súvislosti s účelmi podľa bodu 2. b) a c) týchto Pravidiel,
(c) oprávnený záujem v súvislosti s účelom podľa bodu 2. d) týchto Pravidiel a v prípade, ak ste kontaktnou osobou zastupujúcou alebo konajúcou v mene Kupujúceho – právnickej osoby aj pri účele podľa bodu 2. a) týchto Pravidiel v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, alebo
(d) súhlas so spracúvaním v súvislosti s účelmi podľa bodu 2. e) a f) týchto Pravidiel (t. j. na zasielanie newslettra a spracúvanie iných ako nevyhnutných súborov cookies) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

4. Predmetom spracúvania sú tieto osobné údaje:

Na vybavenie objednávok spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje (tak, ako ich uvádzate do objednávkového formulára) potrebné na fakturáciu a dodanie tovaru, vrátane mena, priezviska, telefónneho čísla, emailovej adresy Kupujúceho ako dotknutej osoby alebo údaje kontaktnej osoby Kupujúceho, ktorá Objednávku pre Kupujúceho realizuje; ďalej adresu dodania tovaru, údaje o banke a bankovom účte Kupujúceho, platobné údaje.
Na účely zasielania newslettra sa spracúva emailová adresa Kupujúceho ako dotknutej osoby alebo emailová adresa kontaktnej osoby Kupujúceho v prípade, ak ste poskytli súhlas a želáte si prijímať newsletter.

Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies

Pri návšteve webovej stránky Internetového obchodu sa z vášho prehliadača prenášajú dáta, ktoré nám umožňujú realizovať niektoré činnosti nevyhnutné pre funkčnosť webových stránok Internetového obchodu a ich zabezpečenie (nevyhnutné cookies), ako aj optimalizovať činnosť a zlepšiť váš používateľský komfort pri používaní webových stránok Internetového obchodu. Tieto dáta sa získavajú automaticky (aj v závislosti od nastavenia vášho prehliadača) a uschovávajú za podmienok uvedených v bode 5. a Pravidlách používania súborov cookies. Dávame ale do pozornosti, že tieto nevyhnutné súbory cookies nespracúvame tak, aby mohli byť priradené ku konkrétnej osobe.

Tieto dáta môžu zahŕňať najmä:
• IP adresu návštevníka
• dátum a čas jeho návštevy
• referenčnú URL (webovú stránku, z ktorej návštevník prišiel)
• podstránky navštívené na našej webovej stránke
• informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)

Využívame tiež súbory cookies nato, aby bola návšteva webových stránok Internetového obchodu čo najpohodlnejšia, napr. aby ste mohli vkladať obsah alebo zdieľať obsah z webovej stránky na sociálnych sieťach (funkčné cookies). Iné nás informujú o spôsobe vášho prehliadania (štatistické cookies). Vďaka nim môžeme našu internetovú stránku zlepšovať a zaistiť, aby bola vaša nasledujúca návšteva čo najefektívnejšia (napr. tým, že si webová stránka pamätá, aké položky ste uložili do nákupného košíka).

5. Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať na účely uvedené v bode 2. len po nevyhnutnú dobu na splnenie týchto účelov, a to maximálne
• po dobu 5 rokov (v prípade nevybavených alebo neúspešných objednávok), a to najmä pre prípad uplatňovania prípadných nárokov Kupujúcich z takýchto objednávok, pokiaľ si platné právne predpisy nevyžiadajú dlhšiu dobu uloženia, a
• po dobu 10 rokov v prípade dokončených objednávok a údajov o platobných transakciách tak, aby boli dodržané právne predpisy v oblasti daní a účtovníctva.

6. K vašim osobným údajom má okrem spoločnosti ČAROVAR prístup:

Naši poskytovatelia služieb, ktorých využívame, aby sme mohli realizovať naše záväzky so zmlúv s vami ako Kupujúcimi, a to

• poskytovateľ platobnej brány stripe.com, ktorý v krajinách Európskej únie poskytuje služby prostredníctvom Stripe Payments Europe, Ltd., spoločosti registrovanej v Írskej republike, so sídlom na Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin.
• poskytovateľ aplikácie idoklad, spoločnosť Solitea, a.s., so sídlom Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, IČ 01572377, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, e-mail: info@idoklad.cz.
• poskytovateľ poštových služieb, Slovenská pošta, a. s. so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S,
• prípadne prepravca alebo kuriérska služba, ak sa tak doručuje na základe osobitných dojednaní s Kupujúcim.

Okrem toho môžu mať k vašim údajom prístup naši spolupracovníci/konzultanti v postavení dodávateľov (účtovníci, právnici, IT administrátori). Všetci títo príjemcovia sú viazaní zmluvnými záväzkami, právnymi predpismi a v prípade, že osobné údaje spracúvajú ako naši sprostredkovatelia, tak aj našimi inštrukciami, ktorými sa musia riadiť pri poskytovaním služieb spoločnosti ČAROVAR.

Príjemcami vašich údajov môžu byť aj spriaznené organizácie, napr. CEEV Živica, so sídlom: Búdkova 22, 811 04 Bratislava, IČO: 35998407, a to v nevyhnutnom rozsahu len na účely oprávneného záujmu. V prípade, že si nastavíte webový prehliadač tak, že umožňuje využívanie štatistických cookies a meranie služieb Google Analytics, tak údaje z týchto súborov sú zdieľané s poskytovateľom tejto služby, spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

7. Prenosy osobných údajov mimo EÚ/Európsky hospodársky priestor

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území členských štátov Európskej únie a ich prenos sa uskutočňuje iba v rámci členských štátov Európskej únie prípadne Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom tieto krajiny poskytujú globálne najvyššiu a Európskou úniou definovanú ako primeranú ochranu osobných údajov.

8. Vaše osobné údaje chránime:

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili, najmä poučením oprávnených osôb, bezpečnostnými nastaveniami a softwarom, a to tak na našej strane ako aj na strane našich dodávateľov.

9. Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov:

Právo na informácie – Máte právo byť informovaný/á o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ČAROVAR. Takúto informáciu sa snažíme poskytnúť predovšetkým prostredníctvom týchto Pravidiel, z ktorých by ste sa mali dozvedieť: identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa (spoločnosti ČAROVAR s.r.o.), účely spracúvania, kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, komu údaje v nevyhnutných prípadoch poskytujeme, či údaje prenášame do tretích krajín, ktoré neposkytujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov a či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu na základe vašich údajov alebo profilovaniu. Ak chcete vedieť viac, prosím kontaktujte nás na: zalezi@zivica.sk.

Právo na prístup k údajom – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a pokiaľ to tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z príslušných zákonov. V prípade, že by sme o vás získavali veľké množstvo údajov, môžeme od vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o vás spracúvame.

Právo na opravu – V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.

Právo na vymazanie – Ak vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely uvedené vyššie, mali by sme ich vymazať, rovnako ako v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracúvaním alebo ak si to vyžadujú právne predpisy, ak je naše spracúvanie osobných údajov nezákonné alebo naše oprávnené záujmy neprevažujú na vašimi právami a slobodami. V takýchto prípadoch sme povinní vaše osobné údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracovania – Toto právo si môžete uplatniť v špecifických prípadoch predpokladaných právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a súvisí s uplatnením iných tu uvedených práv, napr. ak sa preveruje aktuálnosť spracúvaných osobných údajov alebo posudzuje váha oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Právo na prenosnosť údajov – Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo uplatniť námietku. Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov podľa bodu 2. písm. e) a f) spracúvame tak, že je to v rozpore s ochranou vášho súkromia (práv a slobôd) alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať s námietkou.

Právo podať sťažnosť – V prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov, týmto orgánom je Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať (ako je to v prípade súhlasu s prijímaním newslettra). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na vykonané spracúvanie osobných údajov do času odvolania súhlasu. V prípade, že sa rozhodnete váš súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, môžete tak urobiť písomne na adrese Čarovar s.r.o., Zaježová Polomy 20, 962 63 Pliešovce alebo na e-mailovej adrese carovar@zivica.sk. V odvolaní prosíme uveďte vaše meno a priezvisko a emailovú adresu zadanú v objednávke.

Práva v súvislosti s profilovaním a automatizovaným rozhodovaním: Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov Kupujúcich.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 – 22 Nariadenia GDPR. Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s Nariadením GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči nám písomnou žiadosťou zaslanou na adresu Čarovar s.r.o., Zaježová Polomy 20, 962 63 Pliešovce alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu carovar@zivica.sk. V niektorých prípadoch, najmä ak existuje pochybnosť o identite žiadateľa ako dotknutej osoby, môžeme od vás žiadať potvrdenie o totožnosti.

10. Zmeny v Pravidlách ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času načas zmeniť. Preto prosíme oboznamujte sa s nimi priebežne. O podstatných zmenách týchto Pravidiel ochrany osobných údajov vás budeme informovať oznámením alebo e-mailom týkajúcim sa týchto zmien. Všetky ďalšie zmeny týchto Pravidiel ochrany osobných údajov sú účinné k uvedenému dátumu „Posledná aktualizácia“.

Posledná aktualizácia: 5.10.2021

 

Nákupný košík