Skip to content

Spoločnosť s r. o. – pojem, založenie a výhody

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k najrozšírenejším obchodným spoločnostiam na Slovensku. Ide o právnickú osobu, kapitálovú spoločnosť, charakteristickú najmä pre nižšie alebo stredne náročné podnikanie. Na založení spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej už len s. r. o.) sa môže podieľať minimálne jedna právnická alebo fyzická osoba, v tomto prípade hovoríme o jednoosobovej eseročke. Maximálny počet spoločníkov v tomto druhu spoločnosti je 50. Činnosť s. r. o. môže byť zameraná na podnikateľskú činnosť, teda dosahovanie zisku, alebo na iný účel. Napríklad na vykonávanie záujmovej činnosti, ak to osobitný zákon nezakazuje.

podnikanie

Postup pri založení s. r. o.

1. Prvým krokom je určenie si predmetu podnikania – podnikateľskej činnosti.

Týchto činností môže byť viac, obvykle je optimálne počet až 5 podnikateľských činností. Treba myslieť na to, že pri niektorých typoch činností sa vyžaduje vykonávanie istého druhu živnosti (remeselná, viazaná).

2. Určenie sídla spoločnosti.

Ide o adresu, ktorá je ako sídlo spoločnosti zapísaná v Obchodnom registri. Môže ísť o adresu trvalého bydliska fyzickej osoby, alebo je možné zvoliť si virtuálne sídlo spoločnosti.

3. Určenie obchodného mena

Základným identifikačným znakom každej spoločnosti je jej názov. Mal by byť totožný s predmetom podnikania a nesmie byť zhodný s názvom inej spoločnosti podnikajúcej v rovnakom, respektíve podobnom odvetví.

Založenie spoločnosti s.r.o. a ich cena vie byť dosť zdĺhavý a komplikovaný proces. V súčasnosti existuje jednoduchší a rýchlejší spôsob založenia s. r. o. Sú to takzvané ready made spoločnosti, ktoré sú vytvorené s cieľom ich ďalšieho predaja. Tento spôsob využívajú začínajúci ale aj skúsenejší podnikatelia a investori.

zmluva

Výhody s. r. o.

  • pomerne nízka hodnota základného imania,
  • za ručenie záväzkov zodpovedá spoločnosť len do výšky svojho majetku,
  • minimálny vklad spoločníka je 750 €,
  • na jej založení sa môže podieľať jedna osoba,

Published inPodnikanie